مشخصات فردی شرکت کننده در کارگاه حاشیه دوازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران

بازگشت به صفحه نخست
ردیف عنوان کارگاه مجری زمان آدرس محل برگزاری کارگاه سرفصل کارگاه
1 نگاهی تحلیلی به اصول گردشگری پایدار و کاربرد آن در ایران موسسه آوای طبیعت پایدار سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
14:00 الی 16:00
سالن صدف دانلود
2 گردشگری الکترونیک و دیجیتال مارکتینگ جامعه گردشگری الکترونیک چهار شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
10:00 الی 12:00
سالن صدف
3 چگونگی تعامل بین حلقه های زنجیره تأمین در صنعت گردشگری با رویکرد الکترونیک انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران چهار شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
14:00 الی 16:00
سالن صدف
4 توانمند سازی راهنمایان گردشگری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
10:00 الی 12:00
سالن صدف دانلود
5 تأثیر توسعه گردشگری بر اقتصاد ملی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
14:00 الی 16:00
سالن صدف دانلود
6 تولید محتوا در صنعت گردشگری موسسه طبیعت و جامعه تورگردانان(به صورت مشترک) جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
10:00 الی 12:00
سالن صدف دانلود